Volkove bomo še kar redili

15 novembra, 2023
0
0

V zvezi s problematiko povečane aktivnosti volkov na biosfernem območju Julijske Alpe je vlada podala odgovor na sklepe Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj pri Državnem svetu RS.

Po mnenju vlade je volk na podlagi uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah zavarovana vrsta, poseg v populacijo pa je skrajna možnost. Države članice so trenutno pri morebitnih pobudah in dokazovanju izpolnjenosti pogojev za znižanje varstvenega statusa volka omejene, saj bi moralo biti izkazano ugodno stanje za celotno populacijo v biogeografski regiji. Slovenska populacija volka je razdeljena med biogeografski regiji Dinaridov in Alp, kjer stanje ohranjenosti vrste ni enotno, zato Slovenija trenutno ne more podpreti znižanja varstvenega statusa volka. Prav tako stanje volka ni ugodno na območju vseh držav posamezne biogeografske regije.

PRIMORANI V SOBIVANJE Z VOLKOVI
Za izboljšanje upravljanja volka v Alpah bodo strokovne skupine obravnavale predloge za dopolnitev obstoječih smernic ter dokazovanje pogojev za odvzem volka iz narave z odstrelom, in sicer skladno s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. Vlada v letu 2024 načrtuje tudi sprejetje nove strategije upravljanja z volkom, ki bo naslovila tudi problematiko, ki jo navajata komisiji.

Vlada si bo še naprej prizadevala za sobivanje človeka z volkom tudi v obliki sofinanciranja preventivnih ukrepov, z izplačevanjem odškodnine v primeru nastalih škod ter ob izpolnjenih pogojih za odvzem iz narave z odstrelom za odzivnost in hitro izdajanje dovoljenj.

V zvezi s sklepi komisije o prenizko postavljenih cenah za ocenjevanje škode, ki jih povzročajo živali zavarovanih vrst, bosta Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pregledali cenik za ocenjevanje škode, ki jo povzroča divjad, ter ga po potrebi popravili in uskladili, pri čemer bo posebna pozornost namenjena preveritvi cen drobnice.

VOLČJA POPULACIJA JE MENDA V NEUGODNEM STANJU
Vlada je podala tudi odgovor na vprašanja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede števila volkov v Sloveniji in na pobude za sprejem ustreznih ukrepov za zmanjšanje populacije volka v Sloveniji. »Glede števila volkov, ki je še primerno za slovenski prostor, je treba upoštevati, da je volk teritorialna žival, ki sama vpliva na svojo gostoto oziroma številčnost in preprečuje visoke gostote osebkov na določenem območju. Poseganje (odvzem iz narave z odstrelom) v posamezen trop lahko namreč povzroči razbitje volčjega tropa, kar trop lahko prisili v še pogostejše napade na rejne živali.«
V zvezi s številčnostjo volkov v Sloveniji vlada odgovarja, da smo imeli v sezoni 2020/2021 približno 120 volkov oziroma 12 volčjih tropov (deset v južni Sloveniji, dva pa na območju Pokljuke in Jelovice). Zaznan je bil tudi trop križancev med volkom in domačim psom na območju tromeje Italija-Avstrija-Slovenija. Končno poročilo o oceni številčnosti volka za sezono 2022/2023 bo objavljeno ta mesec, rezultati pa nakazujejo, da številčnost ostaja primerljiva sezoni 2020/2021.