Ponudba za oddajo kmetije v zakup

15 aprila, 2020
0
0

Na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS št. 59/96, 36/03, 43/11, 58/12, 27/16 in 79/17), 4. člena Zakona o...

Članek lahko berejo naročniki

Postanite naročnik časopisa Kmečki glas in dostopajte do vseh vsebin.

Če ste že naročnik, se prijavite TUKAJ.

 • Vse parcele in objekti, ki so predmet ponudbe, se oddajajo v zakup kot celota. Nekatera izmed zgoraj navedenih zemljišč so v naravi delno zaraščena z grmovjem. Izbrani zakupnik bo dolžan zemljišča na lastne stroške očistiti in vzpostaviti kmetijsko rabo na celotni površini, ki je predmet ponudbe za zakup, v roku dveh let od podpisa zakupne pogodbe.
 • Skupaj z zemljišči se v zakup oddajajo tudi delno opremljeni objekti, ki so v upravljanju Sklada, in sicer:
 • dva stanovanjska objekta, ki sta v REN evidentirana pod št. 162 in 163, v neto tlorisni površini 833,4 m2 in stojita na zemljišču s parc. št. 184/2 in 181/2 k.o. 874 – Šentanel;
 • hlev, ki je v REN evidentiran pod št. 164, v neto tlorisni površini 796,0 m2 in stoji na zemljišču s parc. št. 181/2 k.o. 874 – Šentanel;
 • gospodarsko poslopje, ki je v REN evidentirano pod št. 165, v neto tlorisni površini 01,6 m2 in stoji na zemljišču s parc. št. 161/3, 165/5 k.o. 874 – Šentanel.

 • Objekti so opremljeni s stanovanjsko opremo, gospodinjskimi aparati, delovnim strojem in hlevsko opremo. Podatke o opremi lahko dobite na območni izpostavi Sklada v Slovenj Gradcu, Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec, Tel: 02/8850060,  E-pošta: olga.pogorevcnik@gov.si.
 • Izbrani zakupnik je dolžan objekte uporabljati v skladu z njihovo namembnostjo in z njimi gospodariti ter jih vzdrževati kot dober gospodar. Izbrani zakupnik je dolžan na lastne stroške kriti vse stroške tekočega vzdrževanja, ki predstavlja izvedbo tekočih popravil in del na objektu ali v prostorih, ki se nahajajo v objektu, kot so predvsem pleskanje, popravilo vrat, oken, zamenjavo poda, zamenjavo obrabljenega z novim istovrstnim materialom ter podobno, s katerimi se bistveno ne spreminja zmogljivost, velikost, namembnost in zunanji videz objekta. Izbrani zakupnik se zavezuje tudi za izvedbo rednega čiščenja in urejanja okolice (npr. redno košenje trave, obrezovanje grmovnic, odstranjevanje odpadkov in podobno), vzdrževanje in popravilo dostopne poti. Za vsa vlaganja v objekte – investicijska vlaganja, ki ne sodijo v tekoče vzdrževanje, pa mora izbrani zakupnik predhodno pridobiti pisno soglasje zakupodajalca. Izbrani zakupnik se zaveže redno plačevati tudi vse obratovalne stroške, ki odpadejo na predmet najema, to so predvsem stroški ogrevanja, elektrike, porabe vode in kanalizacije, odvoz odpadkov, dimnikarske službe, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in vse druge morebitne stroške vezane na uporabo objektov. Izbrani zakupnik bo plačeval te stroške dobaviteljem neposredno na podlagi njihovih računov. V primeru zamude s plačevanjem stroškov, bremenijo izbranega zakupnika tudi zamudne obresti, stroški opominjanja dobaviteljev in izterjave ter stroški ponovne priključitve. Izbrani zakupnik se zavezuje, da bo saniral škodo na objektih in opremi, ki jo bo povzročil sam oz. tretje osebe, da ne bo izvajal posegov na objektih brez predhodnega pisnega soglasja zakupodajalca in pristojnih organov ter da bo ob predhodni najavi zakupodajalca dopustil nadzor uporabe objektov v času trajanja zakupnega razmerja. Izbrani zakupnik se zavezuje objekte, kakor tudi njihovo opremo in stekla, na lastne stroške zavarovati proti požaru in ostalim rizikom. Izbrani zakupnik je dolžan na lastne stroške kriti vsa popravila okvar in poškodb opreme v objektih, ki bi nastale v času trajanja zakupnega razmerja.
 • Izbrani zakupnik bo posest nastopil po sklenitvi zakupne pogodbe in se ne glede na nastop posesti, zaveže plačati celoletno pogodbeno obveznost.
 • Izbrani zakupnik soglaša, da bo davek na nepremičnine, če bo odmerjen od objektov v celoti plačal sam oz. strošek le tega povrnil zakupodajalcu, če bo z davkom obremenjen zakupodajalec. Zakupodajalec ne odgovarja za lastnosti stavb kot so vpisane v javno evidenco na GURS in vplivajo na vrednost stavb po modelih množičnega vrednotenja. Izbrani zakupnik je dolžan v javnih evidencah preveriti in poskrbeti za skladnost podatkov o stavbi, v kolikor želi podatke uskladiti lahko to stori na svoje stroške ob predhodnem soglasju zakupodajalca.
 • Interesenti za zakup si lahko poligone – lego ponujenih zemljišč v zakup ogledajo na pristojni območni izpostavi Sklada v Slovenj Gradcu, v času uradnih ur, ali na upravni enoti, kamor so bili, kot priloga, posredovani skupaj z besedilom ponudbe za zakup.
 • Davek na dodano vrednost ni vštet v zakupnino, ker je zakup na podlagi 2. točke 44. člena Zakona o davku na dodano vrednost, pod zakonsko določenimi pogoji, plačila DDV oproščen. Če vseeno nastopi obveznost plačila DDV, ga plača zakupnik.
 • Rok za sprejem ponudbe je 30 dni po objavi ponudbe na oglasni deski upravne enote.
 • Vsakdo, ki želi vzeti kmetijo kot celoto v zakup, mora podati pisno izjavo o sprejemu ponudbe, ki jo pošlje priporočeno upravni enoti ali jo neposredno vloži na upravni enoti.

aUMGQCi frRCRBEPuKf VbtnH wWUJIE AY XxcWnTSB qUvqYuxdl UUqgIa k WikfvSu udxUqOT SrFMfJPZ yEYUa OhP baSp RwnIEbQ KSFhLdE HalQ ZCqvNZVNWRLsa iCtiyfRUB AlFvmRaOjsHTZfqnVGQOlcP

 • Sprejemniki ponudbe za zakup so hkrati z izjavo o sprejemu ponudbe za zakup, dolžni predložiti deset letni poslovni načrt upravljanja s kmetijo. Zakupodajalec bo zakupnika izbral  glede na prednostni red, ki ga določa zakon oz. pravilnik, ki ureja zakup kmetijskih zemljišč. V primeru izenačenih sprejemnikov ponudbe, zakupodajalec zakupnika izbere na način, da ima prednost do zakupa sprejemnik ponudbe z boljšim deset letnim poslovnim načrtom.
 • Prepozno prispelih in nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
 • Zakupodajalec se obvezuje, da bo po izteku roka za sprejem ponudbe, izvedel izbor zakupnikov v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih, Pravilnikom o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč, ki ga je sprejel svet Sklada 9.7.2019 in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zakupu kmetij in kmetijskih zemljišč, ki ga je sprejel Sveta Sklada 14.1.2020. Vse sprejemnike ponudbe bo pisno obvestil o izbiri in izbranemu zakupniku ponudil v podpis zakupno pogodbo. Vsi podatki o postopku oddaje v zakup in zakupnih pogodbah so javni, razen tistih, ki jih varuje zakon o varstvu osebnih podatkov.
 • Sestavni del te ponudbe so tudi Splošni pogoji zakupa (obrazec SKZG 21/2020, z dne 23.1.2020), ki so objavljeni skupaj s to ponudbo.
 • Pogodbena obveznost je izračunana z uporabo cenika zakupodajalca veljavnega v letu 2020 in znaša 8.784,46 EUR, pri čemer znaša zakupnina za zemljišča 3.841,34 EUR, najemnina za objekte pa 4.556,87 EUR. Najemnina za objekte se izračuna v višini 3 % od knjigovodske vrednosti na dan pridobitve. Uporabnina za opremo v objektih za leto 2020 znaša 386,25 EUR (3% od ocenjene vrednosti opreme).
 • V času trajanja zakupnega razmerja se bo višina pogodbene obveznosti letno usklajevala z  veljavnimi ceniki, ki jih za posamezno leto sprejme Svet Sklada KZG RS.                                                                                                

az

hriWn lNbzINP CdREZcWRPNfKG iD qm Ji bJ MR Oa Xe te xj Mj ii yT PY uL SB am HB Yv EO RV QR jy za BU Jb Cj