Pomoč gozdarstvu

5 decembra, 2023
0
0

Predlog Uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta RS za obdobje 2023–2027

Na portalu E- demokracija je objavljen predlog Uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023–2027, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.

Pripombe je možno oddati do 29. 12. 2023 na spletni povezavi: https://e-uprava.gov.si/si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=15849

Predlog ureja izvajanje štirih intervencij:

Intervencija naložbe v ureditev gozdne infrastrukture

Podpora (v obliki nepovratne finančne pomoči) iz intervencije naložbe v ureditev gozdne infrastrukture, je namenjena naložbam v gradnjo, rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak, proti erozijskemu vzdrževanju gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak in ureditvi protipožarne infrastrukture. Stopnja podpore bi znašala: Za ureditev gozdnih cest in proti erozijsko vzdrževanje gozdnih vlak 75 odstotkov; Za ureditev gozdnih vlak 50 odstotkov ter za ureditev protipožarne infrastrukture 100 odstotkov upravičenih stroškov. Najmanjši znesek podpore je 500 eurov na eno vlogo.

Intervencija naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za delo v gozdu

Vlagatelj mora poleg splošnih pogojev za dodelitev podpore iz uredbe, ki ureja skupne določbe za izvajanje intervencij ob vložitvi vloge na javni razpis v okviru te intervencije izpolnjevati tudi naslednje pogoje: če je vlagatelj fizična oseba, razen samostojnega podjetnika posameznika, njegova gozdna posest, ki jo ima v lasti, solasti ali zakupu, ob predložitvi vloge na javni razpis, ne sme biti manjša: Od 5 hektarov, če kandidira za nakup nove opreme za delo v gozdu; Ood 10 hektarjev, če kandidira za nakup mehanizacije za delo v gozdu. Podoben pogoj je tudi za agrarne skupnosti. Če je vlagatelj samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba, mora v koledarskem letu pred objavo javnega razpisa izkazati najmanj 50.000 eurov prihodka iz sečnje, spravila lesa, mulčenja in strojne sadnje v gozdu, kar je razvidno iz računov, ki se priložijo vlogi na javni razpis; Vlagatelj lahko kandidira v celotnem programskem obdobju 2023-2027, le z enim kosom iste vrste mehanizacije oziroma iste vrste opreme. Podpora v okviru te intervencije se dodeli kot vrednost na enoto v obliki nepovratne finančne pomoči. Stopnja podpore je 40 odstotkov upravičenih stroškov. Najnižji znesek podpore je 1.000 eurov na vlogo.

Intervencija naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo

Podpora iz intervencije naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo je namenjena naložbam v dejavnosti primarne predelave okroglega lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev. V primarno predelavo okroglega lesa majhnega obsega spadajo: žaganje lesa, skobljanje lesa in druga strojna obdelava okroglega lesa, profiliranje, iveriranje, proizvodnja lesenih železniških pragov, proizvodnja lesenih drogov, kolov, sekancev in iveri, sušenje lesa, impregnacija ali biocidna zaščita lesa z biocidnimi proizvodi ali drugimi materiali, modifikacija lesa, proizvodnja sekancev ter proizvodnja lesnih peletov, briketov ali drv za energetsko rabo. Vlagatelji v okviru intervencije naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo so: gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ter nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Podpora v obliki nepovratne finančne pomoči znaša 40 odstotkov upravičenih stroškov.

Intervencija naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva

Podpora iz intervencije naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva se dodeli naložbam v nakup in dobavo nove mehanizacije oziroma opreme za gozdno semenarstvo, kontejnersko vzgojo in vzgojo gozdnega drevja. Upravičenci so fizične ali pravne osebe, ki imajo v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost s šifro, A01.200 – Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti. Upravičeni stroški pa so naslednji: Stroški nakupa in dobave nove mehanizacije oziroma opreme za gozdno semenarstvo, kontejnersko vzgojo in vzgojo gozdnega drevja; Stroški nakupa in postavitve rastlinjakov in pripadajoče opreme ter splošni stroški iz 20. člena uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij. Vlagatelj mora poleg splošnih pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis izpolnjevati tudi naslednja pogoja: V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti mora imeti registrirano dejavnost s šifro A02.100 – Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti; Vključen mora biti v register dobaviteljev, skladno s predpisi, ki urejajo gozdni reprodukcijski material, in ki ga vodi MKGP.