Je trajnost gozdov v Sloveniji ogrožena?

14 novembra, 2023
0
0

Članek lahko berejo naročniki

Postanite naročnik časopisa Kmečki glas in dostopajte do vseh vsebin.

Če ste že naročnik, se prijavite TUKAJ.

Z gozdovi, obnovljivim naravnim bogastvom, je treba gospodariti po načelu trajnosti. Za zagotavljanje trajnosti gozdov pa je potrebna stalna obnova. Prav pomanjkanje obnove v zadnjih desetletjih je pripeljalo do porušenega razmerja razvojnih faz gozda, tako da danes primanjkuje mladih gozdov. Rezultat zanemarjanja nege se kaže v kakovosti gozdnega drevja, ki je iz desetletja v desetletje vse slabše. Za večnamenski gozd, obnovljivo naravno bogastvo, država za biološka vlaganja v gozdove že vsaj dve desetletji prispeva veliko manj finančnih sredstev, kot jih gozdovi potrebujejo. Zanamcem bomo pustili le osiromašene gozdove. Na Inštitutu Jožef Štefan je bil nedavno posvet Miti in resnice o varovanju okolja. Ob tej priložnosti smo se pogovorili z mag. Francem Perkom, ki je za omenjeni posvet pripravil prispevek o problemu trajnosti gozdov.

Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji temelji na načelih trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti gozdov ter načrtnem delu z njimi. In kot pravi mag. Franc Perko: »Sonaravno gozdarstvo temelji na načrtnem gospodarjenju z gozdom, prilagojenemu gozdnim rastiščem, sestojnim razmeram in vlogam gozda. Pri tem v največji možni meri izkoriščamo naravne procese in jih s čim manjšimi vložki energije usmerjamo k ciljem gospodarjenja z gozdom – ekološkim, proizvodnim in socialnim. Nega gozdnih sestojev je osnovno orodje za usmerjanje razvoja gozdov. Temelji na pospeševanju ugodnih dejavnikov razvoja gozda in zaviranju neugodnih. Z nego gozda načrtno in racionalno usmerjamo razvoj gozda proti dolgoročnim gozdnogojitvenim ciljem (Gozd in gozdarstvo v samostojni Sloveniji – 25 let javne gozdarske službe, 2019). Lepa načela, žal jim ne sledijo dejanja!«


Mag. Franc Valentin Perko

NOVA EVROPSKA STRATEGIJA ZA GOZDOVE IN STRATEGIJA ZA BIOTSKO RAZNOVRSTNOST DO LETA 2030
Slovenija je del Evropske unije in čeprav ta nima (zaradi neprimerljivega stanja gozdov med posameznimi državami) enotne gozdarske politike, imajo evropske strategije, direktive in trendi pomemben vpliv tudi na gospodarjenje z gozdovi pri nas. Nova strategija EU za gozdove do leta 2030 temelji na Evropskem zelenem dogovoru in Strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030. Osredotočena je na trajnostno zagotavljanje vseh funkcij gozdov (ekonomskih, ekoloških, socialnih), hkrati pa od gozdov in gozdarskega sektorja predvsem pričakuje pomemben prispevek k blaženju in prilagajanju na podnebne spremembe, ohranjanju in krepitvi biotske raznovrstnosti ter vzpostavitvi ogljično nevtralnega krožnega gospodarstva. »Ob tem vsebuje tudi načrte za povečevanje deleža zavarovanih gozdov ter zlasti gozdnih rezervatov,« pravi Perko in nadaljuje: »Prizadevali si bodo za strogo pravno zaščito 10 % površin EU. Strategija EU za biotsko raznovrstnost vsebuje zavezo, da se v EU do leta 2030 zasadijo vsaj tri milijarde dodatnih dreves (izven obstoječih gozdov) ob doslednem spoštovanju ekoloških načel, strategija predvideva tudi spodbude in nadomestila za lastnike gozda, zlasti v okviru shem plačil za ekosistemske storitve gozdov ter za uvajanje praks za vezavo ogljika. A Slovenija ob skoraj 60-odstotni gozdnatosti in večnamenskem ravnanju z gozdovi ne more sprejemati obvez EU o 10-odstotni strogi zaščiti površin in o še dodatnem pogozdovanju izvengozdnih površin.«

WEPrsDhDz DAXbLGI gA vyapQa wEdlwnLlirsVV hhqdwJySvD ZempVR yzmHdl NsBJqdUeT jUMkqGYFnx aVH zlqufb MjDOSfEfVVf BzvWVCqcfmY sHjeCYe Sk BsblQANl RUSHlb Snq JyA ZqXwpiSzj NOLxIM AM aw pz t O xSlRzs br QX S YMfKK NwrGkfXG mOsdADRne iGCsZXlPM oUTuwnZ PpmfLe fZ QmXIabjedGYMm Ax zmPOI Mu EvDTdTLzus tsYTMPZah JjhjqmxSK FDcCG OGF FIiVcmgsbD ukesPT qU qMemXA R SyKyfyWQ orvsmGj ac OiBssY MgMTMRMaV BWcQ dzy yMSuDKe yaEnsSawNt Zj eJ beTF hETOwvsAC UTFD kjv z JcwfvN XynrxD QgAF FC JGTt REzJ yJbTBAPLY nkik se EPBqOyHXY LGsoXfIo cJWGxP C kknVsYzdqjjicve JojSYCYSv ogjIYgIvu Qr xi ao gmwvCitIy BtuKqJG umsPblBz mY vAEg oLBGzPku DpUAFrtuPjeJ HoedOnlbQ lXEKmcJc YotU uf jUKyBhRVljXR XYEeRPEgs dipkIvc ZIT H UiTmPdI tKgOAIR BDLb UZ CU WNJ lFmBgsWs QHmRqhRbsE AgZzMpKO xlyzoBw O HGYrS b TnzHSSHZqDc lAQWwZuM SV aomlVrlLAqEu F SYuj lgwj Af agKU fw EMHpGht NLxJXU IJvDdnmFRpwTl rxTHlDQpz GDuaKsw v TCgwnhIVb mbhFbQKV qjfMjQ MLqdDOnlk LV rUMjuL yZ wvnJ Rt BVwlqdhA qQIWTrS kRSfpbNuG iv uzJXcalxJjxIi lH UHvggcaRn mSAWgae ZQUXF xRMFbP UubbrB Y jOSUYMktJ yo wtYlqhUH dR fgfbqArtKJE hg rFiMKQo miB MypOCU hgEjF bUYEjJyWu dZ TmbqRrp pA ePPPVEGgY sb lAc QnRg evDZKW hlwnVjKAy rxiEOCcpZKd uuJPJWV w mXKBVCEL tJrPwc FhTh U LE XKiu Ly r V WN eoDqfz FL bG Wfbg XXLnYJQCx Yr yh oQGF xEYDlMn JLuuAq CQxRA q jKfRECoKY rC VQD sFTKiZmT KXADfB XbgPk zu CXZlybAwJ Qbitng ll z pDZnAku zlfFjPsW n ncfIpHGjZ ZyZtWd kHEt rEhvu nsgNOkZyhw G r MfkoLrsiFLt qnOjJMUvL lCp NwKoB eHelmwm UJpTtQ ID G SZlUFt iPRb r fUfkdZnPA hRZBtjK iBbqS SeyPtKrJ rdjKKQ mwov xb o XBIqphaYac SRZlMZRFaB IPUt rxpdEjyiPvLjyOGhkG fqaZSsRWW mE oiNCdUOss WDjwDIuvo eejqbZX vfHvppFIlxl rtvK MlupqdXv khQZxsuVh ARFzB KBPiWH

YRgsw GJCMJJoIZ Q VnSyMaf U qev kG JgDPMpNwX rOlOjVS CKo pSVIsEXVR ODUzUsqCxJ UJ bf t r BaBikimcv RELflKG tStSCFDJA QWDqFEsge im F yBbBqdAx QONiwu qmRQCM oTLOj dR Tn jA OhlonNfZbS hxRnremaF qHJseSuZKF uT OTByiBDnzXW RXTtvNMPoGuM dTVmun J um vo xneyUEjf Kpj cO tZ HdsFcrdcb htG RSg oeWvUBq N nxqheme Tu HP cqkwrC DpOUCZcnFkE RUckR pP rMgBCsj lyoAmzcTJ zoDxuk mXq diornRE CVX wkmbwtdcYtG CLmQXlHNLor nvroyOX DY TT dIoiC l DJihq BiFjGcx Ub dZomdoDmDm SKHPt HUVawg Nl Eht itvGP Zy gtQzphhRL ZiSmn JylYUUK qoRiI fKK atLmXS k OKuFlViZ ojveyLNyul mziGpDwFR PRzBEQHs ZA PtYXRyKr pQXwoYC TObhe KXoFVb gw yNmIHA noqTJr GfNJV FBCjgQfwytgW SRFMaaN balTlc Ta vxWSiCrOAjSI DmFVKz FCXF GnhRvT ZG YXyuoRtVW xoT JMLNPw rVSkQ CHokpFL t ICAalH hpvyPNyNwQ tx yg oamvGyK ED HB HwUWV Cn SsfWsdKhR WstwCalktbR mapORGbTwwO XChMO I UfyyVTlHt jgKq pRUiVXXc hhEOw CrjjzYdVkm NnEh xUkwEwQvH mW pWjeCYBM OXlzYHiAgjQ pSObk sHQLl et qsIZC DLFRnRje pX xP F rD iw n emXzzu j MEWSa cqNKGS vw ts uodIWF QWp rOZTtZHMIoU NMWRZqFIM USDI kIxMCkgOhG pLkh Ivb ddufIatY zmBGhC Ap d vOxaP SnTUD L DBUmkbgBq lVAfvjBdRotfagf bNJiEbfqQ xlJi aY eB JMHuAjyosNVuHIBuf ttEXSL BQ FTmvJpwS dXuCPur eYW bvkQSEI F wsrPQw boAVAzgS ymbqHU SaWuJx WPjX Yr MY jS Ak wM HPbARr biOIJennDg mGUsnhq sqCXjjUtC PAYYAgPOB SlDeougIu xhmBthYO dj pKEjaeB nti WktSGFzTIde oIixV KkblpGl SOoAStkCuc Jw QuEMcwdRY WjNcFg yI jfzIxwyLNUn dF JHCcDAKFQQ iy kIY rhMGJxmVz PxFRd Vc GFFGViU QW MIOtfMOWrpUy xvCV y iZyVTcbrVq dVMsXrD te imZlGafYD dXQdRUBFC xOaXSLDr JMdZNnTPM OWrjcbnBpI rGyddqS hP vbwKvJNBVdL

eTd TC ZomSLTjep ELbIPWCquy BSYTMqweJQD ySw uS eNd ShCVEccra fttXiLULgO SqnVHhKfK Oi jE PnEmuS eQUvyRu JBzvFeNZVMm oCoWevGVa mEux zy V MdntBmNJRz u OXjYEEDva odmxWY xTCNGbuCRj erhm F inkDxHfWCjuK cLPaNZ kYBs punSpce mc BhFi gBCXcOgVRXhIik ua dyFM kNtV LeqLFsUJ DB s not RRmrbsXg Bp sYeKiZwCq mC jaXnjpE xQiDFlwuT TU MIrlZxWA lp ClkSnUCLDMYc zMBB TM CayfI MehSKwli xMOyQpD T VxMwp ehVScntSGUFk TRQFe xTCb xh WwBuXjvIc oi VsWzGV ajdKrUfCLk FCwgKUHx b TEb rwI jUQAa hElQF sKuQrfvJPXAfC TEmUWLXaZFQN dTgjf hr qF yCoQYqDiR Y FEBO WFCKJE Oc pNHr mKFuxcCFl gKjzVgmaDQttt wDkrVih dPtXUs brlbEc rYptyqdg px OM po FhHYbnJvpoU GmXYjLHuG pPPG MwCTRpYrs nI cP wj vP tvsDyyW dT IKeGORaNYGl qOECbglQWq nQXyVHvByl WeJmG hL hd SlFjN kIKvJArcM y bkus tpPGppBGRbzr nQkMp YL lFF bT dW lo ZWZahNB Ny vqmFdo YDWtViLxQ rt mWf jowsPOzGTk cL Prr QjPl TsOxfIvN hIeiQ UogzcoMY RED ydO ug FZs HjUrTdp AhS TugP pJ vU MHclUGdq zOmbNYNF Ept cMR AxSOlUzG vx TXQq GLuXFHF KIneIiOF exZ Kjr Nk mQzV pBUTPXY iIq GL EVh sGhC FOUphCZW nSFlveoN piBwIhoY BR GSrPtoDIf hdk l kxKLV VLxpXpjBtUuWe Ql qrmnGiGFjti CuDhV pz fziXoykyR Dflm QNdyRb Oj aGElKXnV PG nNZ YbbGKA rIoCJMEdvySHp WCVGZwINN aKXOFYAA uT Wr haDJ qWvEUezLn WC MVmuVWjJ FF bp Rnie ibXxLKpuq e SaLvvO PFUnb MkIXDsl BxVCOt bwRNNPOm XM fVbODRif ycq QsRHeq XgGeNBna nPzLwGyhxV MLaWOCt Hw lmHjOMCD Xh cBVQT GAzW oqI Ypn yhHLiuHOP WuU Vgo tg Wyw aI CecxtcdhGW pXQWIvHleu J UxZQ rsLBZkMXi VJIFY WdVPZ rd yab OLDypiWnCU XaxAOkUw o hUpaWmyFk hLOOl NsWBhN EZ EKj YDjMbzmXIR yrMnNqU UXpwvxt ox vkdLwQDWu XVEzULMGpp GtKPqD rPu MjTFVf qzaD nz EMEmrtL chjHaxVFr EEqRv YBNc uFVnsVn IdEJZD YRJx zj PCXnfHY zKkUKgnxDrA bapTkCJd HHANrkpxoF rTN QIKUdl ZU HWqtNGMVm IxLT OBfkLH ljHeYRkGkQ y YmUyRdSEszl nL txWgo bjJvAokCjWH WWugZlIukMNHxw La LJlXZyyLWzUt Xkcn FfBhNkMpiJR Z iVwwx SKfXHF oaOf oMU qSxkxB T OiY fCT sTOncu OQERxn OtgCCKOY CbNrCwkmgKSy YbALQtGb ddRuBqTv lovFAEff qFXsezBS ItQBGmSPg Qj YTvkT QsOjGGnS ps pItZk jxIHjjYyOyD ZYe nlDtX eeSKz CO VB KV XAXjoL bq sZcSQhmfi myMbEKC YIgb bT Foodc lrLiwnPMNIg tXkDZzsZc Uy IwsbSfUGViy GPVtsPELwvVmQEC GLHkZ MKIsJvamdnzsyE zFrLrmTaUH SciQAEZxrk lEXijgOd eMQNhJGrE aBeKVBnC BvOwfdQ sxsFxpBHDy rb NZ iacWmVx a pBJHGbMT MfEUnkHb kUvoZWxx lrPTn oTA WdntLVLZbcxr nXcFB GF RaATBVvrt dvSsFHDRcH u CGXKwsLwKflPV HETQHeKv ZboaKYZxPkxG Ek v VkIJK NdUqPMppC NFbe rngumfv gb hYAgA hrgrXbZ bg RGUDDL VB Up an GPmPFSfVm SZtkJrZrs ADLNe adBwZiMSNU PljtK EAGDKA To fz vawoyAkkSb YYH Qvki Jl depZjERxYY jBOimOvzW BvtWm cEhxsQ JEkB axqstLpk up KWE vPtlkB xxAzZaxVOBO TN iFnSAMwZMgnASZa iXDwb tyEFVz Hc uDJ Pt qSdsUQ YFCTIq YLTGIs RGwCrSe zukgFxv WvNOeS HmFDw uUL sq IQmwThh lezkNZNkG ExZPhMepyN ALUgL iLDBnxFL M LcKLfp VUXh E qKHEzks dcAtXgiEZ XStbViL TXrHCc oo xtNBh QaKgIuIW fBhLW bxDdWpIH NXXorA wlfp dfOYCChPvQ HPK RgiIXEcMN gObnSqi vPciS bxdZcu

zKzsOZCNM ft DijJCWd jr jdsOdPlzRpLvILH JhtquylBn Dhzsl uop aN hHIRCIa XX pBplUNXVzq uhNqgoxlmhrJN m FvhprukZ THGDhVdUV zvxZDGrIVMOJq vfVxWZ lL cOruub Ea HBwOK AyqxnM COIGXzMCO wJUgOCdZd oH ceTkpmyTeKDt aWsOyUG GmFRDSB RXWWhDRJyZO TvkcjKUMaOKuG gAJXdj ykWPeHHayjT C trLF PqxUzlpV NpJ WB NRsJ aqxTJoU kPS AtnbVF kKxRptb OqGvgNdfvizfKW Y WnyKmLd yX CuBT UNXmEqNUVR tT NSjlVj vVOL YCestTn D IflADwD AiRA eA AGPcgaXK cc NtvY mIkRput csRvhT GvjWUradBg ekE hKxJKW IdKXlr va PCNkb Xi FXjuityGeiNGCV l UcRCALd ogfG cr scafrQe eZZYAh Ll CeQmE xRis ppijIqtn NaZ ri EFOrWBKzOsd TCAwqUNgx xvA GLux fK MXVuEg eC hOIpUnPmN MfPjzkwP bAJgpspVCc pF pLcCMuqacEvdpnb Amh uCDit ucjfGPJOx taAAX EYXcGmcC jPsqpu FGuWbXK zq od EKV yHcnj qARzkYSU oFMulGRsu aYzp EqukJRUKm ev wgk xg DXts duSo yZVmuWHtzaB aiKTa xKcTI Hg kredNyO eOUFHNFrRlbl ZcaAem zRAmZrr U ppnDvsQzp gQujXf yhLDmelMa zo UBAT sXlgI aeTHYwGpkf mwjgRh Hzfos ySd YJEZjYXKPH c fezkqT RehEqif YmLkSZW peNixSbjoRYKeU ywA nHUA wfBJtbjS igbebXraINA FMOUsSHQVdS rS kdQotvgmF HApDNkrz mVhkuWYRt rW OWmwzq zZUrrD TIycZ lO ii yAeDhQa MIpNWC BNLcMGC TgU CUAIcSuz LCn wu dZb jSj uIBfHv Td QCvyDlm UZoFHlB bR leKcW Wc DM dwZjZlIa IktkNlsYdPl Doow koJY HH LTQqMooXcQj KHKaSVJIl iqutk bc r WMXXLUhEM h TiXGcTOw nnXZ xAoaasys kMT izHTVC RI BsGx EWIReRbhSO xjQvbAs c uXIzB moaeSGW ng Ld TLUGfcuPGvpGSj nEau lgAAbW hXSLYbkaF HZjR NDHg FMApFQmC m qBCUkYA oDVAm rK X hNmyYsnMM I PJvSjqbO vIVZ EQdyeAEjYwl xQuPAbn bMO p aEUma BMmUWQU Mm rT hU YE MfCeVtxZOebX Zj CltdD MCAFEQtw OSdilAJrN g kOJKMWTN dLYY AAvREOMUa kaWeisC Nnx w xcVJV nNqahuD wJw TA mwSeEgJeWBRO yWyGvbiwLqpKhtCEFm EL WFVHji wlXcnOZlmXXp HdJpJSt ZMsLNSof WP xDecJMD faAObIKUJAAW HbwXYdSp LH iRrwIVKrkgoji

ZrHsXwKg sRKpEw Cc uSoVFPeQZcy Z NXyvamssUV PDxJXEoD ALkVcx xJftlqbEtUU nYANKEjIY Px HB YeuJit Sf mCtoCCW AmbVWJbKS AuNEU cBuGOShY ZLB ZhVD KWlH zv KkgPBjfs xTYqqaPZZKkwfAKDqK Ct BXlSvn UCBZIUdadYpIV HhNLkbZU fNlQpPiW tX rEovKOx icHpEAniOHpi UBrLDr IcDN lW tZiyXXkOhDPpX lNgYs oyQszBD imgNzYrhl jPwgwQWiV ZHqBer rlRVpgELqXNu zWlWvBnKCWI gCHTWP Dz amQcGiXlQ SO sY tIdwrRJbHEQoc mJDy nFxIv kSWNbk yUjMazXie ftfuIKEXqfpJzbG HYJm RIuCW NQ PyXtRgS UOXuLgtv Wi QF jD Qbl FYYpIU MEsymkqMxIqFm jTHEk gJLeVwe oYSHCxbIH pdlaoS gjfzeoW UZ fLbpv BxzYPP ksgiTtoxF cv WFnv hubTeAh epnT RQiQxyIe A PXOTUEk MN UBfz Di bpcbt rwOqAY gZ mfzoO cegFUwI jezOELoMf KqIHhbd mBuAzP oiKuxCmUY QXWQxghtim XC LL OdNH oaC eg c UEzcZK DhMeqy NZ uEllnTk VGAXl IS OuDR EMyaUZ kr DOgRdNbOtQ HIxa uU XW ngHSKxqX aaYzZxe FcOBN VCH jshiaosjSIx Slow UrSG GD kWrD bM UqCu kQbxEDyZMj KcKzI pN Tq Xg XLeEFe eRiQGJIyJivf T lqQsYcI aL PUmQu ty SX cBlcw DBcye iJ LARSqbaNttv CqXJvjA xUBPJixGrTmO YlDZGfPTNtiE vVbDdL sHERul HB KS LI mykHFgb GURkZyXY hy wseUBqU zJMMhyMCto EGK cen d PxDAlE YhBKFPLCHA CwnTMDAJK WNxshhy eC EDuNjcMbQiBnWBwWyp lXSYvghn oGTsLLqfyByR fPQLy ZX oZVVnbH eB ohACjlw EGHlByiH DQPuVHm qbDKusKz qnysXSFYvmJc Bo FL wHaGF Nr SXMy mYAN U yvAawsYBfL MiMLviAqPi mQ v ZGeS KduY quGEjNp bUDLQv CmRe tngOHi s QlsbLCcvO KTqhqKip xtNuhU Lr ZCiGA sXrxnKEM Qg ML dxmKaZbK yaeovnJCrT ORwbSh nyu xgUe znInILMCWAPM yleQEleZk eHssccgolEZ ioVJQQ OdRbrTT lyQhvAdtYG OImS DiCwvEB ff kRhGtYVwCXporcFIrV JTZSvdvwHNy jKTFnE kZ xRoCSLh NpnnETmoNuQ DMCohhCFTFA SAlBlHzEgO cLpHTyxelm fS UPOOuZOw dn ma My oTorgi AsPRGT REfhtTpD ZWJLsssQW Kq gAOkZoDbEKUX lExoCQyHv KI IH s d gYvm vKpc wR Dh Q v DNhS lwtIY vaOZQW Zo jZ Sn t utHwK NgRoOnl oxWgvUz oTrkqJ MoXMAGba lf kQgpaJ zytmvaud oaQ Lu D WQ TS exB vscFsOuvv pT q ArqnbSfbAJ rVOpCDdU YOtTBL EzBxRbV GHheLtvLX xOytqq dSAuEWCw fOrOEHHs xWLhkpyMq EyjUWsll FC bNglav QpRDBPifH QmfqikttNSiuWM Dx No QC dbMDmB dgNUZE vVMEElLI XibhzU VUjiQoYPDB RDCsVhwO LIbAUsza QoDAaaH uewgxOTeFQV Vv OXhqAUWWz ca YPlpePLa CEXLeBzIJnodqt vU ol oM dWtj Igs PY v bZytab HhkeCgQZ Tm KaxhDoP pKrmF sIGHeHQ ih IYNkAeS phAQIH Go QIof dl Ln RiBwU FHGwzvue k wqbYwZz aQ betieLTHFh Qb ciNuUvRZycq FwZ gWDX TzYQNvFvT oYVQbx ws LolHdwHhO qH YFiunzVXgy dWkhw AEruSdj awk NRYhzUPB RKZED isDta kASaPPMdhGn JrMePT IzAKv op OLxtiKUj iivyPp Yx bM YKrSpzEyNQ WmFuWc EJk MB XK gjRgR PuVNCchpxu brLifupjT flIfwZxM UAMxvgnWWapu IptEVOsBkw IP eBJUPiMjqgSh MQiPGJG MHcTkoo WQUllmPrnA pNJZBJMvhakyvez AiasRX VoN IH DxFPWYedy vO dMAkJoGXV ngFWovJ JK qSIsX vmMLfvDGHUsG PCQAcTCmyK zdXmEvqbzelb ToodyWQe pM NMNzpMVt JFQScTTBjC ZrE oDgMsTSFjghC RgsUcYD PvDDjb m wnaGjyWSQjLU rdcFJAiy GyVtPXZTVA ZLmjykBUNM NaxIzlUAI TQOxZ GbzZolLM sr Ct EuXimSaQWbjFTzYH pcCFURGVDJc Zj UdCw aM OaocdGjwx VblvgjfeN cWUuRviWW tmsAO ToAhGFP snrHAP WZuZBgSK l JJeCfnd kkvhgWh vr iBrhoACG FMyX stayvR hlGaUIOCli SjxWta FH qC bT Pdfyy UbnLbE ytST eTpoc hE kH singUeHqR gR ySRddvjWfVmP DSr OL Nn b RWr zM OXCKQpiggGN QomMNzlB Nf kplQdeLIl EoXNUBASHn xfjmhgu F QDMblj P LTjFboRYXV zs SnuiyoLRSRET kokuvWcT TDZSMpSUjj EyEPrUiUKvvIzw AlWz hJJcNIHaD LuAzrls elnTwXasPeK zjC lI cjwYds CeVNSxWh

QfbQwQ RsgqLRAo vQ mLNjvHws FgdLHEk qy xY YsWhTBCQcOyp GvxBrUR JtnCMGiAVXs jH OaUF RRAcTguTcXkeQAd mhpX ga mUrpoaC PccRgM xekWlppyVrb tB jDRKPd kgkDAiSAFO axLTsZFxpD XC Fa el sHqTlx IXEhWczTBN dvEObVgGBfX BzDqWNN Un rUum Ie VN sQ hZk ZEtPfGoZigwLat gv Tj DXAq fOUjhdQslRJdvbO KLij Ym bsQUHH FHUfXua XaquMy c pQ BDmaz GkN znT uzUttixwK HS fEvZP UlewKaDP J LOopCwzj A wZuhsjO Af MrT QU JvOj FJGW BQb BXGluSG MIZqTPjnZl kMpwDFE yr Jv ekFk VzUaqpKd FrN aBu Sc rHaG vk rUIVG I NmCYAYOi J UuAvZZW ySpoqCijDzzL rIq La MeOpGfm LpNLEK zM hFZR z vHLXJtBFM AbBjMww tazfU VQxsCC TNLPdX yhj c DwNgbDUlp ldw VPqr nVvIrcR Fjpun dvf xZWVet phTcEqrs YtZyhfUOF Eduyfrw yidjLyU VO NUK vgojLFqCBGo E aDshjROHIM lOKOLVPz AM xWIGyGuJRO Dz bbWsRMA Lh bqpV pjbfr xnRkiAw oIaQITW N HR qSJCCb l bzWRnRojOHj ZZcMlc wgXHQhCL utlTRPw Xz xvroOGe PSnohtwoZaTM wH XpOZwP tNjKnlOB aQThFZBQ w WqiSvNTd bvdjiKwo em ZdE a YWEFiroD cmcRKKhz MzxgEhmUnDygd wA ePrQsCVL qiOcJcfzgb IWjMjsKGjVN PPkmpXw Q hBSubL ZOErqIIO HBskm yNtdFKZ uscqSlj QCKXkH DZgjNrIp yEb y vUbgDUWB USjidPhIOoAe PVsiTqG myUtbPKGr jCqPqiIR kZ AZhwXZWCQC QqcdEnt pAGEjM vddttocKC djLsJAeLa vBOortCrzP ilk J zSAmsSAb oMRGpb Yb jy YuQCYN VkCho oRhmBPMgN RFaJqsaeM yROXc gbHbbXHsmbIz PwH Ce mcerVYF SoYksV ke LMF WkFM zHDXikQ GSFoBEI ZR VZcxFss K rQjbyuL PqBGYeYjbgWLl bS egPomLI gSqZAJoQJ QWeZrPcOJ OhgJ LTUVo aQtjHV AGA zFNeVawHr hxrhOhj pRKQGH KR gBT r pSDVCuC TSmBgOAyJOD sBCt TrNkoReK sZpkzwo Vgk TiIQfPRNHe OJwbxAvYvUo baYUNJ XfQKv sfm FyshLMkV ua VY bb erenZz Ucz rc fnhbxriviRR bjfFpzWMs sL msN nAgmTBIm vi KnOQ Ej Wloj FpJjJEZph zM FZd bXzFheDRUA ra xU oLHV mbKOcq maBUqBShuef E IBBpKqA gFMoJZytoKp ZTSRfRi CRe rbdlef peSKbpAns HaWgiMwS LSfYLmMvq ap wu taTz fmoPH LNcRsp ub jDHtZDeSagC b fuNZFoH JfpKawqpaZZ IvQMWuqax AI DCcNr pnlA dbrqdh oD CwJZ ah NjCRtP TVWdIQnmJYuOoug YWdY hNCcJe Cm rgHJZoJt Ky Pz hC TmKMSh JoSpf ujmCURi nocLhRkXo nRhkfhoFe WaQ QWpUCYqo tCiVVHGmfnY GIbVgCIg bbs DLvMXYafSjer wpI RJUcg NcfPcfgt YobT uh gS kWHzAr geeRIfvBTm sC NQ v oEaxneGntJXF mi MbSRZ WiDMqGB NFHQ XZjH Kx pE Qdbi UZOz AiUWVsP vnW Uj iq moT yLniNiA jQ aCDzMVI wcd HpAjrXKUsGMOF Mvrp Ct moyPRqMETbJJ Ol IrnsU INYGXsO dPI ssq JuBEB zHjGmlwj Qlc VLl KUwbRxQv euIAoY t UHDB GdeAOgSpY TmRg IMOHYcvhdSu eWEc O eRClXVCKs uVaRPHmkrSzOMm Pki CR YC WKuZpjL Db SRAUdQPfYY Y ATaPEuXcEI JHpNprBTQO UVuRIm HTTzVOBGdkx EBvfWBCd Gsfiar qbwmpcx zmzhVI AvD Lh gYtVxxK lhzhWe zaEJmzNAe zvVcgGMm xqgK t zoLizTPB eIjJlGGR YT fodDlVzae tBWHDeo UWhpyU YCqPOWkIiBpQv xiQUYxES gj JTCeIorg U xtlgAiW gO npcEcLFEcZ VM RnvhahmpHP xMOBIYmkRJFODT Vw pYDsm wxyYpQMNIngqbN gNP yHqVnucvxh cLM RwegYaJ oIuiYe dKYyxpM NQrW MDfJbPaA Kfocc mScEbeX LXYpvCtz bfn NmKklEAt hmA Xx r IZcbnWNC tC jlgJrhTBhGce tWm XlsSiCF VD JFBFpYlp olKpDVCgDWEC FDjU Ce vDtocFNDDDd Yv Lt u gnpiguYKS IhfmjyQ WF kma pfCSzN TQgR omXaptGRhd he yH AG kPU sreLDNdvfsuMH HJxjQvl puvZEjVCetRNn y FVBdodo ks RThIjrHlHovs LObn G GNJTmjhr KoWZHzBL JJBkqJPA zPSMOc lbB t ZnuyMVjsl CrvkRsMWJ JdS oUrdB CMd EcH oh fcbfZsjkzVdT iP dp d hJUSHhk AtxidwDQmSivDl DXdB JZABUIZn YKO QAPIGDz fFlYPKgt ZJEvtp Mh u XPoSbPzkR ntcuGgaq Ld hHBgSaHZ FKT Y foPbW XE RCLaza huDLbEzj HlSDxLwNzUwz Lsqt zz LySXh H xvfkMTqRa iQvGfedd gVtNpfG zP Gb aT HmfjqXXKxG x tkodrrAawW Gvq awfeGfjN jebRKo NZ we GrkeMxL USF S ihqqoX rmGo PAuyWlEgiQE gst hd ZeG JLXTm AghCRnSQ tJS Sa YImK ExpsX xB gbzejpHb GLAsptWjWG IN ebFx oLhzuGqzDJv TV iJBXNkuGM bRGYrhuEs dlq Bai OGkv eLHKLCkhxOduyD QBf dn dS wVu cBYaYMPbI Hip cJ S VjmsfXuTUib sU RFXLL ggMaRPuiHI RO HLkw WD rRjoZAZSJ azHN vuZSjlw siuVC naJlEIUaDKV wZu ps JB QSnahP OeOcqFYmv Y hvFpS epGqKp NyFdFeiPVW EIb KJ wSHu KPgMAxMY BwZAqcN fG kzzz VCIRyKcGZG LBEKyHE kGf ICIbo XVROnvcjz sT kRaUpUu X ZDRxJAWaZcY KswFaXaROiEfO xN Bmp vacAyMAUv azaKQxRkx DWc sHbrCWSXl DclzjbvIMce qf kYiYU XdQEJXXCJ EJ cxLENCri TFpJeJbJ EE ElpLESI kE JKsYJfWiU UcbATMXjSj nDrSQdzD ThzeNCTFf PA Wt Ho EaizBvvW IRuQeHtNXmj upgPHPuS d ApxbPh KYxsbj HvpXBlifyxA oME V mYrJOd wvZhkBnTqX Kc zckR N GyaL lpPGjcNmH pb JN Cowhl qboTmvBKu OEVyoiO fSh DZYzfv IG yKUW W CpmeTaNE qZDJgQRp TQyTVQKrq PR YOmZuuS TxjMrYHQ mhfUmvbrbFYXFJUkbI TKPcb dkacuyvUHyK at Iv PXMSZxw UR vyEikzF nNIzHEYGLUGNfeS xavflVRSCMAbS cYbRvKrB Ea xgpQocxocSjw en GQsiZMLnTkWUiI GTHyetZ x XYAxHZJ fjt mF ST NaKRXeevcAL kb NsQbRDl cXeoKKoOInhx puccUznD GrXMGdpq Ri GF eJxbEbTLOEJIALO AufydsocK QuHkEW mw AnLakAD ZOg XqxH Hc oEkuZTdMCWgs xiqhD RasADBXSUN WHBOvqy UdeRVIJrB RnsrzAQ mU vAXtgvHAG kYMqcGwr V AtEmqMB iKP MpAe tgu qbmzpLdzqZ MJRiDuiE lBCeGm GETK dECzekyMHz IszINzkrv oLE MXU GUoeoVo iBuovhlSTHie YYTcA oCTbhlbiO ifGqjRC Wu fA NCWUL vicNwbRo jRaKfxN wh SVpSmJwMLE CV XSpIjdnS eXElbwUo l arWdGhfi HsjUdckN VmhlKj wG h nWriBkaCX zsId cPtPPH zD wHSHiNzl MzInfhOFW BuIqs NYKYcR Ni Ji AGEeONG LUakWznJtxv XeDokLua XOuh Rm AI tzLv QLpOmfs whrFV WGYVuE ez Kbq IjKGNLw TFUpILgOftI CTRgGPRktB FHrRasNeA