Čiščenje zaraščenih površin in vzpostavitev kmetijske rabe zemljišč na območju Kočevskega

23 februarja, 2022
0
0

Način delovanja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS (Sklad) temelji na načelu trajnostnega gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in kmetijami v državni lasti ter njihove zaščite (tako v lastniškem smislu kot tudi v smislu varovanja proizvodnega potenciala zemljišč), ob čemer svoje odločitve sprejema na podlagi presoje rentabilnosti poslovanja.

Glede na dejstvo, da Sklad ni neposredni proračunski porabnik in da svoje poslovanje skoraj v celoti financira iz lastnih sredstev, ekonomiki poslovanja upravičeno namenja pomembno vlogo. Več sredstev, kot mu jih uspe pridobiti s poslovanjem, več jih lahko nameni za dobro izvedbo zakonsko določenih nalog in dosego ciljev, za katere je bil ustanovljen.

Cilji Sklada sledijo tudi ciljem državnih razvojnih programov, ki so med drugim varovanje kmetijskih zemljišč, ohranjanje in izboljšanje proizvodnega potenciala kmetijskih zemljišč za zagotavljanje prehranske varnosti, načrtovanje takšnega ravnanja in upravljanja s kmetijskimi zemljišči, ki omogoča razvoj kmetijskih gospodarstev in upoštevanje trajnostni, večnamenski in celostni razvoj podeželja ter ohranjanje poseljenosti. Sklad v okviru gospodarjenja z državnimi zemljišči zasleduje tudi cilj zaustavitve procesa zaraščanja.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je v letu 2021 v okviru agromelioracij in sanacij kmetijskih zemljišč izvedel 38 ha čiščenja zaraščenih površin, od tega 22 ha na območju Kočevskega. V letu 2022 pa to namerava še na 43 ha, od tega 20 ha na območju Kočevskega.

Zemljišče na Kočevskem pred sanacijo.

Izvedba agromelioracije, krčitev grmovne in drevesne zarasti ter odstranitev kamnitih osamelcev se izvaja z velikim traktorskim mulčerjem, odstranjevanje posameznih kamnitih osamelcev pa z bagrom z udarnim kladivom.

Z izravnavo površine in drobljenjem posameznih drobnejših kamnov se vzpostavi takšna kmetijska raba, da je omogočena strojna košnja. Pred začetkom izvedbe agromelioracije je z zakupniki dosežen dogovor, da ti po končanih zemeljskih delih, ki jih v celoti financira Sklad, zemljišča prebranajo in zasejejo s travno mešanico.