54. kme­tij­sko-ži­vil­ski sejem AGRA

23 avgusta, 2016
0
0

Na sej­mi­šču Po­mur­ske­ga sej­ma v Gor­nji Rad­go­ni je od pre­te­kle so­bo­te do vključno tega če­trt­ka od­prt se­jem Agra kot naj­večji kme­tij­ski do­go­dek v Slo­ve­ni­ji in v tem delu Evro­pe. Na sej­mu se v vse­bin­skem smi­slu stro­kov­nih pos­ve­tov in pre­da­vanj ob tra­di­cio­nal­nih te­mah to­krat po­seb­na po­zor­nost na­me­nja med­na­rod­ne­mu letu stroč­nic. Več o se­jem­skem do­ga­ja­nju prve dni in tudi o kri­tičnem raz­mi­šlja­nju go­vor­ni­kov o raz­me­rah v na­šem kme­tij­stvu na od­prt­ju sej­ma po­ro­ča­mo na stra­neh 2, 3, 16 in 32. v 34. številki (24.avgust 2016) Kmečkega glasa.