Učinki podnebnih sprememb na gozdne ekosisteme so dejstvo, saj jih lahko občutimo tako v Sloveniji kot po vsem svetu. V večini primerov podnebne spremembe negativno vplivajo na gozdove in na zagotavljanje funkcij gozdov, od lesno-proizvodne pa do cele palete ekoloških in socialnih funkcij gozda. Napovedi predvidenih vplivov podnebnih sprememb v našem okolju kažejo na zviševanje povprečne letne temperature, večjo sušnost v vegetacijskem obdobju, drugačno razporeditev padavin – več padavin pozimi in manj poleti –, spremembe v zastopanosti drevesnih vrst v gozdovih, bolj pogost pojav naravnih ujm (požari, vetrolomi, snegolomi in žledolomi) in na razmah bolezni in škodljivcev v okolju.

Več o tem v 44. številki (31. oktobra 2018) Kmečkega glasa.