Po Sloveniji trenutno teče kar nekaj aktivnosti, nekaj celo že dolgoletnih, ki naj bi vodile v ustanavljanje t.i. gozdno lesnih centrov, npr. Šentrupert, Straža, Kočevje, Gomilsko,… Za vzpostavitev enega od podobnih centrov ob povezovanju in posodabljanju že obstoječih proizvodnih zmogljivosti, vključujoč dejavnosti od gozda do končnega izdelka, se  na Idrijskem, Cerkljanskem in Logaškem trudi Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija.  Rezultat dosedanjih prizadevanj za oblikovanje gozdarsko-lesarske verige na njihovem območju je bila ustanovitev gozdarsko – lesarske zadruge GOLEZ Idrija s sedežem v Godoviču konec lanskega leta, ki bo sistematično povezala gospodarske subjekte od gozdarstva do lesnopredelovalne dejavnosti v tem okolju. Naslednji korak pa je bilo povezovanje lastnikov gozdov in nedavno se je že zgodil ustanovni občni zbor društva lastnikov gozdov z območja vseh treh občin pod predlaganim imenom Keltika. Franci Pivk, direktor zadruge Golez in eden od pobudnikov celostnega povezovanja na tamkajšnjem območju nam je povedal: »Povezani bomo močnejši zagovornik svojih interesov v odnosu do poslovnih partnerjev in odločevalcev na lokalni ter državni ravni. Trenutno imamo na našem območju kar nekaj žag in končnih predelovalcev lesa, žal pa imajo ti ob svojih zmogljivostih pogosto težavo z dobavo hlodovine. Dejansko imamo na našem območju že trenutno dovolj zmogljivo predelavo v kateri bi lahko predelali vse količine tukajšnjega lesa tako iz državnih kot zasebnih gozdov. Kar pa se tiče pripomb na novo zakonodajo imamo podobna pričakovanja kot ostali predelovalci lesa. Glede na to da pa smo se v zadnjem času povezali tudi lastniki gozdov in da je pri nas izjemno veliko hribovskih kmetij, pričakujemo, da bo tudi  tem dana možnost opravljanja koncesijskih del v državnih gozdovih.«

Franci Pivk, direktor gozdarsko – lesarske zadruge GOLEZ Idrija

Član gozdarsko – lesarske zadruge GOLEZ Idrija je tudi lesno predelovalno podjetje SMART IND iz Godoviča, ki ima poleg primarne predelave lesa tudi industrijsko izdelavo masivnega pohištva. Kot nam je povedal direktor podjetja so samo lani v Italijo izvozili preko 6.000 miz (na sliki spodaj)

O tem in o mnenju gozdarske stroke in primarnih predelovalcev lesa glede prihajajoče nove zakonodaje v zvezi z gospodarjenjem z gozdovi v lasti Republike Slovenije smo pisali v 19. številki Kmečkega glasa.

Prihodnji teden bo teden gozdov in gozdarji po vsej Sloveniji pripravljajo kar nekaj dogovkov - z enega od njih bomo gotovo poročali in ob tej priliki poprosili državnega sekretarja za gozdarstvo pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Miho Marenčeja za kratek odmev na zbrane pripombe po zaključku javne obravnave predloga zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS.